А Т А Н А С О В И
СЧЕТОВОДСТВО
СОФТУЕР
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
ЛИЧЕН СЪСТАВ И ТРЗ
ДРУГИ
КЛИЕНТИ
Текуща и своевременна обработка на предоставените счетоводни документи.
 
Изготвяне на справки - декларации и дневници за покупки и продажби
на фирмите, регистрирани по ЗДДС.
 
Обработка на банкови документи, следене на разплащане.
 
Осчетоводяване на заплати, начисляване на амортизации, калкулиране на
фактическа себестойност на произведената продукци и др.
 
Периодично и годишно приключване.
 
Съставяне на годишни счетоводни и статистически отчети.
 
Разработка на икономически обосновки и бизнес планове.
 
Организиране на счетоводната отчетност в офисите на клиентите.
 
Информацията към НАП и НОИ се осъществява чрез електронен подпис.