А Т А Н А С О В И
СЧЕТОВОДСТВО
СОФТУЕР
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР
БИЗНЕС НАВИГАТОР - ЗАПЛАТИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР - CRM
ESET
Бизнес Навигатор удовлетворява изискванията на различни счетоводни системи.
Лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност.
 
Поддържа 5 готови варианта на сметкоплан и напълно въведена първоначална
нормативна база според изискванията на законодателството и според
предмета на дейност на фирмите.
 
Работи по счетоводни стандарти на други страни. Посредством функцията
"Кръстосано счетоводство" обработва данни на многонационални компании
едновременно по различни стандарти.
 
За Бизнес Навигатор са характерни простотата на използуване и
функционалност, които позволяват не само да се автоматизират справките,
какъвто е подходът на остарелите счетоводни програми, а автоматизацията
да обхване цялостната счетоводна дейност на фирмите, базирайки се на
минимално въвеждане на информацията само от първичните документи.
 
Този подход позволява автоматизиране, от една страна, на контирането и
въвеждането на счетоводните документи, а от друга - генериране,
създаване и попълване от програмата на документи на база съответни
контекстно-чувствителни алгоритми на работа.